NY KUND HOS ROBO
Hos oss finner du lätt information om lediga lägenheter och lokaler. Hur det är att vara kund hos RoBo och vilken service vi har. Dessutom kan du byta bostad med andra kunder eller ställa frågor direkt till någon hos oss.
 
 
BEFINTLIGA KUNDER
Finn aktuell boendeinformation om just ditt bostadsområde, vem du kan ta kontakt med vid felanmälan och direktnummer till just den Du söker.
 
 
AKTUELLT
 

INNEHÅLL

 
 
1.0 Hyrespolicyns syfte och omfattning. 
 
1.1 Uthyrningsverksamhetens mål 
 
1.2 Revidering av Hyrespolicy. 
 
2.0 Grundkrav samt god hyressed.
 
2.1 Grundkrav för att kunna teckna ett hyresavtal hos RoBo: 
 
2.2 God hyressed. 
 
2.3 Försäkring. 
 
2.4 Förbehåll 
 
2.5 Förverkande av hyreskontrakt och Avhysning. 
 
3.0 Krav på inkomst och kreditvärdighet. 
 
Blivande hyresgäst skall kunna uppfylla vissa krav på inkomst och en kreditvärdighet. 
 
3.1 Vid lämnande av uppgifter ska hyresgästen. 
 
3.2 Vid lämnande av oriktiga uppgifter. 
 
4.0 Kötid och prioritering. 
 
Huvudregeln är att de uppsagda lägenheterna fördelas efter sökandes tid i bostadskön. Sökandes tid räknas från den dagen de anmäler sig till RoBos bostadskö. 
 
4.1 Publicering och erbjudande. 
 
4.2 Förtur för boende hos RoBo. 
 
4.3 Förtur nya hyresgäster. 
 
4.4 Kampanjer. 
 
4.5 Nyproduktion.
 
4.6 Rivningsavtal 
 
5.0 Trångboddhet.
 
6.0 Intern kontroll, uppföljning och rapportering. 
 
6.1 Intern kontroll 
 
6.2 Uppföljning och rapportering. 

 

1.0 Hyrespolicyns syfte och omfattning

Denna Hyrespolicy anger ramar och riktlinjer för hur uthyrningsverksamheten inom Stiftelsen Robertforsbostäder nedan kallad ”RoBo” skall bedrivas. Med uthyrningsverksamhet avses uthyrning av bostäder och lokaler till privatpersoner eller företag.

Syftet med denna Hyrespolicy är att:

 • Fastställa uthyrningsverksamhetens mål
 • Fastställa ramar och riktlinjer för hur uthyrningsverksamheten skall bedrivas
 • Fastställa ramar och riktlinjer för att begränsa de finansiella och materiella skaderisker som förekommer i uthyrningsverksamheten
 • Fastställa ramar och riktlinjer för intern kontroll, uppföljning och rapportering angående uthyrningsverksamheten
   

1.1Uthyrningsverksamhetens mål

Det övergripande målet för uthyrningsverksamheten inom Robo är att kunna erbjuda attraktiva lägenheter med trygga boendemiljöer. RoBos mål är att alla hyresgäster ska känna trivsel och trygghet i sitt boende hos RoBo. Förutom det övergripande målet finns följande mål för uthyrningsverksamheten:

 • Säkerställa en långsiktig förmåga att hyra ut allmännyttiga bostäder i Robertsfors Kommun.
 • Inom hyrespolicyns ramar och riktlinjer ska uthyrningsverksamheten bedrivas på ett så rättvist, tydligt och effektivt sätt att ingen inom eller utanför RoBo ska kunna missförstå hur verksamheten bedrivs.
 • Inom Hyrespolicyns ramar och riktlinjer är uppnå bästa möjliga kundnöjdhet.
 • Uthyrningsverksamheten skall ske på ett sådant sätt att en långsiktig god ekonomi upprätthålls.
 • Inom Hyrespolicyns ramar och riktlinjer ge RoBos bestånd möjlighet att på lång sikt växa och ge nödvändig avkastning för löpande underhåll.
 • Säkerställa att uthyrningsverksamheten bedrivs med en god intern kontroll.
   

1.2 Revidering av Hyrespolicy

Hyrespolicyn ska fortlöpande utvärderas av Robertforsbostäders styrelse för att pröva dess ändamålsenlighet och vid behov omprövas.
 

2.0 Grundkrav samt god hyressed

Att teckna ett hyresavtal är att ingå en viktig affärsförbindelse med vissa rättigheter och skyldigheter. Alla som uppfyller RoBos hyrespolicy kan teckna hyresavtal och bli hyresgäst hos RoBo.  
 

2.1 Grundkrav för att kunna teckna ett hyresavtal hos RoBo:

 • Hyresgästen ska ha fyllt 18 år vid hyresavtalets upprättande.
 • Hyresgästen kan dock registrera sig i RoBos bostadskö när hen fyllt 17 år.
 • Hyresgästen ska kunna legitimera sig.
 • RoBo hyr ut bostäder för permanent boende. Det är den peson som fått erbjudandet som ska teckna hyresavtalet och bo i bostaden. Det innebär att den blivande hyresgästen har sin huvudsakliga dygnsvila i lägenheten och att hen ska vara folkbokförd på adressen.
 • Eventuella skulder till RoBo och andra hyresvärdar måste vara reglerade.
 • Hyresgästen skall godkänna och acceptera att RoBo inhämtar boendereferenser hos nuvarande och tidigare hyresvärd. Läs vad som gäller under god hyressed.
 • Hyresgästen ska ha varit på visning av en eller flera lägenheter, om visningar genomförs.
   

2.2 God hyressed

Den nuvarande eller blivande hyresgästen hos RoBo:

 • Får inte ha störningsanmärkningar från tidigare boende eller ha misskött tidigare lägenheter hos RoBo eller hos andra hyresvärdar.
 • Får inte vid en tidigare hyresrelation ha trakasserat eller uppfört sig störande och olämpligt gentemot sina grannar eller gentemot tjänstemän/arbetstagare hos RoBo eller Robertsfors kommun.
 • Ska vid anmodan kunna uppvisa referenser från tidigare hyresvärd och/eller arbetsgivare.
 • Har blivit avhyst på grund av bristande hyresbetalning och/eller störande beteende enligt ovan ska denne spärras från RoBos bostadskö.
   

2.3Försäkring

Hyresgästen skall alltid ha en gällande hemförsäkring.
 

2.4 Förbehåll

RoBos förvaltning förbehåller sig alltid rätten att välja hyresgäst.
 

2.5 Förverkande av hyreskontrakt och Avhysning

Om hyresgäst bryter mot hyreslagen skickas varningsbrev ut. Om hyresgästen inte omedelbart åtgärdar problemen kommer ytterligare varningsbrev att skickas ut. Efter tre varningsbrev inom sex månader inleder RoBo ett avhysningsärende med omedelbar verkan. Underrättelse till Socialnämnd sker alltid angående störningar. Om ärendet rör kvalificerat drogmissbruk och särskilt allvarliga störningar sägs hyresavtalet upp med omedelbar verkan utan föregående varning. Detta gäller även vis sen hyresinbetalning enligt Hyreslagen.  
 

3.0 Krav på inkomst och kreditvärdighet

Blivande hyresgäst skall kunna uppfylla vissa krav på inkomst och en kreditvärdighet.
 

3.1 Vid lämnande av uppgifter ska hyresgästen

 • Vara i en sådan ekonomisk situation att du utifrån hyran för den sökta lägenheten uppfyller norm för skälig levnadsstandard för familjens storlek.
 • Ha en inkomst baserad på arbete, pension, A-kassa eller studiemedel. Vissa bidragsformer kan medräknas som komplement till ovan inkomsttyper, dock godkänns inte försörjningsstöd eller etableringsersättning/etableringsbidrag.
 • Svara för minst 70 % av den totala gemensamma inkomsten för hushållet då du är huvudsökande till bostad. Gemensam inkomst läggs till grund i det fall du har en medsökande som stadigvarande avser bo tillsammans med dig i bostaden. Endast inkomst från en medboende kan medräknas i gemensam inkomst. Borgensåtagande kan inte medräknas.
 • Kunna styrka alla inkomster genom intyg från arbetsgivare eller motsvarande, för att de ska kunna medräknas. Vid arbete ska de tre senaste månadernas lönespecifikationer visas. RoBo godkänner inte kontant löneutbetalning. 
 • Genom intyg kunna visa att inkomsten är varaktig, dvs. säkerställd i minst 9 månader framåt fr.o.m. aktuell lägenhets inflyttningsdatum.
 • Inte ha några betalningsanmärkningar. Undantag kan göras för ringa anmärkning.
 • Om du är egen företagare, kunna styrka inkomsten med bland annat senast inlämnad deklaration till Skatteverket, registerutdrag från Skatteverket, aktuell resultat- och balansrapport samt nyutfärdat intyg från revisor. Egna företagare ska ha varit verksamma minst ett år.
   

3.2 Vid lämnande av oriktiga uppgifter

I det fall sökande har lämnat oriktiga uppgifter vid ansökan om bostad eller har åberopat oriktiga arbetsgivarintyg, löneutbetalningar eller andra typer av intyg, spärras den sökande omedelbart från RoBos bostadskö. Har sökanden hunnit teckna hyresavtal med RoBo leder denna misskötsamhet till att RoBo med stöd av hyreslagens bestämmelser kan komma att säga upp hyresavtalet till upphörande och avflyttning. Vidare kan lämnande av oriktiga uppgifter och intyg komma att leda till en polisanmälan.
 

4.0 Kötid och prioritering

Huvudregeln är att de uppsagda lägenheterna fördelas efter sökandes tid i bostadskön. Sökandes tid räknas från den dagen de anmäler sig till RoBos bostadskö.

För redan boende hos RoBo räknas på samma sätt från den dagen de anmält intresse om en annan bostad hos RoBo.

Sökande måste höra av sig till RoBo en gång per år för att garanterat få behålla sin plats i kön. Platsen i kön är personlig. I samband med dödsfall kan platsen i kön överlåtas till maka/make/ eller registrerad partner/sambo. Kunder som missbrukar systemet genom att inte höra av sig eller uteblir från bokade visningstider riskerar att tappa sin plats i kön och/eller bli spärrade under en viss tid. 
 

4.1 Publicering och erbjudande 

Huvudregel

 • Vid publicering av lägenheter på hemsidan anges i vissa fall önskad målgrupp som trapphus/fastighet/område är lämplig för. Målgruppkan vara t ex vara seniorer dvs. +65 år. 
 • Lägenheten erbjuds till de 10 första i kön med längst kötid.
 • Hyresgäster som bott kortare tid än tolv (12) månader prioriteras inte för omflyttning.

Undantag 

 • Sker vid t ex förturer, rivningskontrakt, nyproduktion och kampanjer.
 • RoBos förvaltning förbehåller sig rätten att vid var tid kunna avgöra vad som ska betraktas som ett undantag.
   

4.2 Förtur för boende hos RoBo

Utifrån bestämda kriterier kan förtur ges till befintliga hyresgäster. 
Kriterierna är: 

 • Separation där man är folkbokförd på samma adress och med minderåriga barn. 
 • Väsentligt ändrade behov av bostad, till exempel äldre som inte längre klarar trapporna. 
 • Vid dödsfall då behov av mindre bostad finns.
   

4.3 Förtur nya hyresgäster

 • Då ett företag, som är under etablering eller expansion till fördel för Robertsfors utveckling, är i behov av rekrytering från annan ort kan den nyanställde erhålla förtur. Detta avser bostadssökande som inte bor inom pendlingsavstånd från Robertsfors och som erhållit en tillsvidareanställning eller minst 12-månaders visstidsanställning i Robertsfors. Med ej pendlingsbar ort avses orter utanför kommunens gränser. Före ett erbjudande om lägenhet tar vi kreditupplysning samt att anställningsavtal ska kunna visas upp.
  I det fall nyanställda kommer från annat land än Sverige behöver arbetsgivaren stå på hyreskontraktet i 12 månader.
  RoBo har rätt att neka hyresgästen eget kontrakt efter 12 månader om hyreslagen inte följts.
 • RoBo samarbetar med Robertsfors kommun och tillhandahåller lägenheter vid behov som kommunerna i sin tur kan upplåta för bostadssociala ändamål. Varje enskilt ärende prövas.
   

4.4 Kampanjer

I samband med kampanjer kan ett begränsat antal lägenheter erbjudas selektivt till i förväg vald målgrupp. 
 

4.5 Nyproduktion

För nyproducerade lägenheter upprättas inför varje projekt en fördelning mellan befintliga och nya hyresgäster utifrån en analys av marknadssituationen. Målsättningen är att erbjuda minst 50 procent av lägenheterna till nya hyresgäster. ​Vid nyproduktion kan även vissa målgrupper komma ifråga för det specifika objektet.
 

4.6 Rivningsavtal

Rivningsavtal innebär att besittningsskyddet är bortförhandlat hos Hyresnämnden. Hyresvärden kan säga upp hyresavtalet så att det upphör efter tre (3) kalendermånader för att huset till exempel ska byggas om eller rivas. Om du skriver på ett rivningsavtal får hyresgästen behålla din kötid.
 

5.0 Trångboddhet


För att förhindra osunda boendeförhållanden i våra fastigheter har vi riktlinjer mot trångboddhet. Av hyreskontraktet ska det framgå vad som gäller för respektive lägenhet. Om det inte gör det kontaktas Bostadsförvaltaren hos RoBo. Vi följer den generella rekommendationen från Boverket angående hur många som får bo i en lägenhet, det innebär följande:
- 1 rum och kök max 2 personer
- 2 rum och kök max 3 personer
- 3 rum och kök max 4 personer
- 4 rum och kök max 6 personer
- 5 rum och kök max 8 personer

6.0 Intern kontroll, uppföljning och rapportering

 

6.1 Intern kontroll

I begreppet intern kontroll innefattas RoBos vid var tid gällande interna styrsystem. I begreppen ingår bland annat organisation, rapportering samt rutiner och policys som syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Den interna kontrollen skall även säkerställa att verksamheten agerar i enlighet med gällande lagar.

6.2 Uppföljning och rapportering

Uppföljning och rapportering av Uthyrningsverksamheten ska löpande ske till RoBos styrelse vid ordinarie styrelsemöten. Syftet med rapporteringen är att säkerställa efterlevnad av Hyrespolicyn. Rapporteringen bör innehålla en redogörelse angående bostadskö, vakanser, störningsärenden, avhysningsärenden, skadereglering, obetalda hyresfordringar och i förekommande fall kundnöjdhet.

 

RobertsforsBostäder | Storgatan 13, 915 81 Robertsfors | Telefon: 0934 - 141 13 | robo@robertsfors.se produktion: xit ab