NY KUND HOS ROBO
Hos oss finner du lätt information om lediga lägenheter och lokaler. Hur det är att vara kund hos RoBo och vilken service vi har. Dessutom kan du byta bostad med andra kunder eller ställa frågor direkt till någon hos oss.
 
 
BEFINTLIGA KUNDER
Finn aktuell boendeinformation om just ditt bostadsområde, vem du kan ta kontakt med vid felanmälan och direktnummer till just den Du söker.
 
 
AKTUELLT
 

Råd och Anvisningar

UPPSÄGNING AV HYRESAVTAL
Ett hyresavtal för bostadslägenhet kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre (3) månader från uppsägningen.
Uppsägningen skall inlämnas skriftligen till hyresvärden.
Ex vis: Avflyttning skall ske 31 januari 2005. Skriftlig uppsägning skall då vara hyresvärden tillhanda senast 31 oktober 2004.

LÄGENHETSVISNING
När lägenheten är ledig till uthyrning är hyresgästen skyldig att låta visa den på lämplig tid.

UTFLYTTNING
När hyrestiden har löpt ut skall hyresgästen senast påföljande dag lämna lägenheten och senast klockan 12 den dagen hålla lägenheten tillgänglig för den som skall tillträda den.
Ex vis: Upphör avtalet den 31 juli 2004 skall lägenheten avträdas den 1 augusti 2004.
Infaller den dag då lägenheten skall tillträdas eller lämnas på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, skall det i stället ske nästa vardag.

BESIKTNING
Vid de tillfällen lägenheten besiktigas av hyresvärden bör hyresgästen vara närvarande. Orsaken härtill är att parterna kan komma att behöva diskutera eventuella skador i lägenheten. Beträffande hyresgästens eventuella ersättningsskyldighet, se under Hyresgästens skadeansvar.
Tid för besiktning skall beställas av utflyttande hyresgäst senast en vecka före avflyttning hos hyresvärden.

HYRESBETALNING
Hyran skall betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Normalt betalas hyran över bankgiro genom av hyresvärden erhållen avi.
Betalas hyran via Autogiro dras hyran automatiskt från bankkontot på förfallodagen, man behöver bara se till att täckning finns.

NYCKLAR

Lika många nycklar som hämtats ut ska lämnas igen hos hyresvärden. Saknas någon nyckel är hyresgästen skyldig att bekosta ett cylinderbyte.

EXTRANYCKLAR
För att minska riskerna för att andra än de som bor i lägenheten skall få tillgång till lägenhetsnycklar skall hyresgästen beställa och bekosta ev. extranycklar genom hyresvärden.

UTHYRNING I ANDRA HAND
Det krävs alltid tillstånd för att en hyresgäst skall få hyra ut hela sin lägenhet i andra hand. Tillstånd skall i första hand sökas hos hyresvärden. Om hyresvärden inte samtycker till andrahandsuthyrningen kan tillstånd sökas hos hyresnämnden. Hyresnämnden lämnar normalt sådant tillstånd om hyresgästen inte själv har tillfälle att använda sin lägenhet och hyresgästen har beaktansvärda skäl för upplåtelsen samt hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig andrahandsuthyrningen.

ÖVERLÅTELSE
En hyresgäst får enligt hyreslagen inte överlåta hyresrätten till annan person. Undantagna från denna regel är närstående, som varaktigt sammanbor med hyresgästen. I sådana fall kan hyresnämnden pröva tillståndsfrågan. Tillstånd ges om hyresvärden skäligen kan godta förändringen. Vid bodelning, boskillnad, äktenskapsskillnad eller hyresgästens död gäller att den andre maken får träda i hyresgästens eller dödsboets ställe om bostadslägenheten varit gemensam bostad för makarna.

TV

För att kunna se TV krävs att hyresgästen själv införskaffar en digitalbox. Sen är det upp till hyresgästen att välja om man endast vill se på de fria kanalerna eller betala för ett utökat programutbud.

PARABOL

Tillstånd för att montera parabol krävs. Kontakta RoBo för ansökan.

HEMFÖRSÄKRING
En hemförsäkring ger i många situationer ett bra skydd för en hyresgäst. Den gäller både vid skador på den egna egendomen och på hyresvärdens egendom. Den ger också ekonomiskt skydd vid inbrott. En hemförsäkring omfattar dessutom alla medlemmar i en familj.

ANMÄL SKADA
Uppkommer skada i lägenheten med tillhörande utrymmen eller visar sig brist som ofördröjligen måste avhjälpas för att allvarlig olägenhet icke skall uppstå, är hyresgästen skyldig att genast lämna hyresvärden meddelande om skadan eller bristen.

OHYRA
Förekommer ohyra i lägenheten (t.ex myror, silverfisk mm) måste detta omgående anmälas till hyresvärden för sanering.

BRANDVARNARE
Alla lägenheter är utrustade med brandvarnare. Enligt avtal med Hyresgästföreningen åligger det hyresgästen att regelbundet kontrollera att den fungerar samt byta batteri. Det kasserade batteriet lämnas i batteriholk för återvinning. Är brandvarnaren helt trasig byts den av hyresvärden.

HYRESVÄRDENS SKADEANSVAR
Normalt skall hyresgästen kontakta företaget om något skall åtgärdas i lägenheten. Har hyresvärden och hans personal därvid varit vårdslösa så att skada uppstått, svarar dessa för skadan. I vissa fall blir hyresvärden inte ansvarig för skada som orsakas av dennes personal. Så är fallet om personalen utför privata uppdrag åt hyresgästen på dennes begäran.

HYRESGÄSTENS SKADEANSVAR
Enligt hyreslagen skall hyresgästen ersätta hyresvärden för de skador som uppkommer i lägenheten genom hyresgästens eget vållande. Hyresgästen ansvarar även för skador i lägenheten som genom vårdslöshet eller försummelse förorsakats av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten (t ex inneboende) eller som där utför arbete för hans räkning. För brandskada som han inte själv vållat är han dock ansvarig endast om han brustit i den omsorg och tillsyn som han borde iakttagit. Observeras bör att hyresgäst dock inte ansvarar för så kallat normalt slitage, som det åligger hyresvärden att med vissa tidsintervaller åtgärda utan extra kostnad för hyresgästen. Inträffar någon skada skall hyresvärden omgående meddelas, för undvikande av att skadan förvärras.
Av lagtexten kan utläsas att om en hyresgäst själv anskaffat och inkopplat t ex tvätt- eller diskmaskin och detta skett på sådant sätt att läckage uppstår, svarar hyresgästen för uppkommen skada om vårdslöshet föreligger. Samma gäller om ett akvarium går sönder eller blir otätt och skada på fastigheten uppstår. Grillning får ej ske på lägenhetens balkong. Ställ grillen på tomten, ej i närheten av huset.

INSTALLATIONER
Endast person med särskild behörighet får göra ingrepp i ledningar för vatten, avlopp och el. Hyresvärden kan anvisa behöriga installatörer för t ex installation av tvätt- eller diskmaskin.

ANSLAG OCH MEDDELANDEN
Hyresgästerna äger endast rätt att uppsätta meddelanden och anslag i portar och entréer där särskild markerad plats finnes, i övrigt hänvisas till hyresvärden.

TRAPPHUS OCH ENTRÉER
Mattor, skor, barnvagnar, cyklar m m får ej läggas/ställas i trapphusen, då det hindrar vår personal i trappstädningen. Dessa kan även blockera utrymningsväg vid brand. Vid olyckstillfälle kan dessutom större föremål hindra utryckningspersonalen att komma fram.

PARKERING/GÄSTPARKERING/ÖVRIGA YTOR PÅ FASTIGHETEN
Som hyresgäst får du inte använda besöksparkeringen utan ska hyra en parkeringsplats om du har bil.

Ibland är det oklart vilka regler som finns för bilplatser, både fria och hyrda. Nedan kan du läsa vilka bestämmelser som finns hos RoBo:

Bilplatser är endast avsedda för personbilar. Inte för husvagnar,släpvagnar eller andra föremål.

Även om du hyr din bilplats får den inte användas till avställda bilar, bilar med körförbud, skrotbilar eller liknande.

Reparations- och underhållsarbeten som är störande eller medför intrång på någon annans bilplats får inte utföras på din bilplats eller på annan plats på fastigheten. Man får inte heller utföra arbeten som medför risk för brand eller annan skada på någon annan egendom.

Hyresgästen får inte på eller i anslutning till bilplatsen inrätta egna anordningar för att förse bilplatsen med uttag för elektrisk ström.

Hyresgästen ansvarar själv för renhållning, sandning och snöröjning av bilplatsen. Hyresvärden sköter detta på infartsvägen till parkeringen.BALKONGSKYDD M M
Balkongskydd, paraboler, blomlådor och liknande, får uppsättas efter anvisning av hyresvärden. Denna anvisning är nödvändig då hyresvärden har ansvar för fastighetens utseende samt för att uppsatta föremål inte förorsakar skador på andra föremål eller personer.

Det är inte tillåtet att ställa upp vare sig en pool eller studsmatta på de gemensamma gräsytorna.

PISKA MATTOR
Det är förbjudet att piska och skaka mattor på balkongen. Damm och smuts kan blåsa in till grannen eller falla ned över förbipasserande. Använd istället uppställda piskställningar.

KATTER OCH HUNDAR
Hyresgäster som har katter eller hundar måste, för den allmänna trevnadens skull övervaka dem så att de inte stör andra hyresgäster eller förorenar. Djuren får inte heller springa lösa i trappuppgångar, på gårdsplaner eller i planteringar. Det är särskilt viktigt att de hålles borta från barnens lekplatser.

FÅGELMATNING
Man får inte lägga ut mat till duvor, måsar och andra fåglar eftersom råttor och möss gärna dras till den mat som ramlar från fågelborden. Fåglarna kan även i vissa fall upplevas som otrevliga för boenden kring fastigheten, speciellt om de uppträder i flock.

REGLER I GEMENSAM TVÄTTSTUGA

Boka lämplig tvättid med bokningscylindern. Tvättiderna finns i er tvättstuga.

Respektera andras tvättider. Tvätta inte på andras tvättider.

Tvätta inte stora mattor i maskinerna för då går de sönder.

Plocka igen tvätten när ni är klar.

Sätt bokningscylindern på PARKERING eller boka en ny tid.

Städa efter er. Tvättmaskin ska rengöras från överblivet tvättmedel och om det finns torktumlare ska luddet tas bort från denna. Golven ska städas.

RobertsforsBostäder | Storgatan 13, 915 81 Robertsfors | Telefon: 0934 - 141 13 | robo@robertsfors.se produktion: xit ab